Διαγωνισμός ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ!

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωση

«ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ »

Η εταιρεία µε την επωνυμία «ΛΟΤΑΡΙΑ ΑΕ», η οποία έχει έδρα στον ΑΛΙΜΟ, δ/νση ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ 42 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια & κλήρωση µε την ονομασία “ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ” (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»).

Αποδοχή των όρων

1.- Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι κάτοχος ατομικής κάρτας παίκτη του ΟΠΑΠ, και θα ακολουθήσει όλα τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στον όρο (3).

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμων κάτω των 21 ετών. Συμμετοχές ατόμων κάτω των 21 ετών θα θεωρούνται αυτομάτως άκυρες.

Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται:

α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών,

β) τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση του διαγωνισμού και της κλήρωσης,

γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων σε πρώτο (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό.

2.- Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας.

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί στο κατάστηµα ΟΠΑΠ PLAY του Διοργανωτή που βρίσκεται στην διεύθυνση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8 (ΚΑΡΔΙΤΣΑ), από την ΠΕΜΠΤΗ. 14/11/2019 µέχρι την Παρασκευή, 15/11/2018 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήµατος.

Category: