Κλήρωση Grand Beach

Όροι συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια & Κλήρωσης 

Για τα μέλη της Grand Beach με δώρο παραχώρηση δικαίωμα χρήσης έξι (6) μηνών  αυτοκίνητο  PEUGEOT 208 1.2 100 hp.

 

Στον διαγωνισμό που διοργανώνει οι εταιρία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», (εφεξής η «Grand Resort Lagonisi»), που εδρεύει στην Αθήνα Αμερικής 19 με ΑΦΜ 094542870 και ΔΟY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και η συμβαλλόμενη εταιρία «ΛΟΤΑΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΕ» (εφεξής «ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε») που εδρεύει στην Βάρη Αττικής με ΑΦΜ 800563032 και ΔΟY ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος (μόνο τα φυσικά πρόσωπα) που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι της κάρτας μέλους της Grand Beach όπως περιγράφεται στην ενότητα “ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”.

Η Διοργανώτρια εταιρία «Grand Resort Lagonisi» διαθέτει το δώρο του διαγωνισμού που θα αποδοθεί στον νικητή και αναλαμβάνει τη διαδικασία παράδοσης του δώρου στον τυχερό, ενώ η συμβαλλόμενη εταιρία «ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε» για το σκοπό αυτό, διεξάγει την ηλεκτρονική κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού με πιστοποιημένη στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο γεννήτρια τυχαίων αριθμών και διασφαλίζει το αδιάβλητο της κλήρωσης.

  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στην κλήρωση θα συμμετέχουν αυτόματα όσοι πελάτες έχουν αποκτήσει μία από τις κάρτες των κατηγοριών SILVER σεζόν 2020. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό με τον μοναδικό αριθμό της κάρτας μέλους. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των κατόχων καρτών των οποίων τα προσωπικά στοιχεία είναι σωστά ενημερωμένα και η επικοινωνία μαζί τους εφικτή (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο).Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει ένα (1) δώρο.
  2. ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Το προς κλήρωση δώρο του ανωτέρου διαγωνισμού είναι: παραχώρηση δικαίωμα χρήσης έξι (6) μηνών ενός  αυτοκίνητο PEUGEOT 208 1.2 100 hp. Η ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ θα παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης έξι (6) μηνών στον τυχερό της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί. Το ποσό απαλλαγής είναι 550+ΦΠΑ της μεικτής ασφάλειας του αυτοκινήτου που θα επιβαρύνει τον χρήστη σε περίπτωση ατυχήματος με δική του υπαιτιότητα. Tα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ολικώς ή μερικώς με χρήματα ούτε είναι δυνατόν να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα. Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων ή/και για τυχόν βλάβη ή ζημία για οποιονδήποτε λόγο ή/και για οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.

 

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Η κλήρωση του νικητή θα διεξαχθεί ηλεκτρονικώς κατά τα ανωτέρω στις 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα, στις 13:00μμ σε χώρο της συμβεβλημένης εταιρίας ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε. επί της οδού Πανός 3 στην Βάρη Αττικής, με γεννήτρια τυχαίων αριθμών και με σειριακό αριθμό 13255Α410, αδιαμφισβητήτως πιστοποιημένη στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στην οποία και θα εισαχθούν, ως αριθμοί συμμετέχοντες στην κλήρωση, οι αριθμοί των καρτών των μελών κάθε τύπου Silver που αποκτήθηκαν από την σεζόν 2020. Επιπλέον, θα αναδειχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής για την περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον τυχερό. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά για την νίκη του από την “Grand Resort Lagonisi” εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία πραγματοποίησης της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την “Grand Resort Lagonisi” οδηγία για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου. Η προσπάθεια ειδοποίησης του κάθε Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου προσώπου από την “Grand Resort Lagonisi”. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Διοργανώτριες για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών και δη όταν αυτές οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου τους, όπως το είχαν δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας τους. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι τις 30/12/2020 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα ειδοποιηθεί από την “Grand Resort Lagonisi” έως τις 05/01/2021 ο αναπληρωματικός νικητής. Κατά την εν λόγω τηλεφωνική επικοινωνία θα του δοθεί από την “Grand Resort Lagonisi” οδηγίες για την παράδοση και παραλαβή του Δώρου του. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες παρέλθουν άκαρπες και κάποιος είτε από τους νικητές είτε από τους αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της ημέρας και ώρας της κλήρωσης. Επίσης και αν υπάρξει παράταση χρόνου εγγράφων από τις αναφερόμενες  , ορίζοντας νέα ημερομηνία, η οποία θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα www.lotaria-sa.gr και www.lagonissiresort.gr προς πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιριών.

 

  1. ΕΥΘΥΝΗ: Οι εταιρίες «Grand Resort Lagonisi» και «ΛΟΤΑΡΙΑ Α.Ε» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν φέρουν καμία ευθύνη για περιστατικά, που συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας και τα οποία έχουν ως συνέπεια την αδυναμία εκτελέσεως των απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων, ενώ απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε κάθε περίπτωση, ακυρώνονται αυτόματα οι συμμετοχές που δεν πληρούν τους παρόντες όρους.  Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως των εκατέρωθεν υποχρεώσεων της.

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η “Grand Resort Lagonisi” θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των αναπληρωματικών [ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου] τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την “Grand Resort Lagonisi” για το σκοπό απόδοσης των Δώρων. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν περαιτέρω από την “Grand Resort Lagonisi” και σε συνεργάτες της τελευταίας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό. Κατά την τηλεφωνική ενημέρωσή τους για την απόδοση του δώρου τους οι νικητές ή οι αναπληρωματικοί θα ανακοινώνουν τα ανωτέρω προσωπικά τους στοιχεία στη Διοργανώτρια για την παράδοση των Δώρων, τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται μέχρι την παράδοση των δώρων και εν συνεχεία θα καταστρέφονται με ευθύνη της. Κάθε νικητής ή και αναπληρωματικός έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην “Grand Resort Lagonisi”, στην έδρα της είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 22910 76000 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ).
  2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα www.lotaria-sa.gr και www.lagonissiresort.gr Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Διευκρινίζεται πως κάθε έξοδο και μετακίνηση – μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση του δώρου βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους νικητές. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, για το διάστημα ενός (1) έτους από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στη σελίδα www.lotaria-sa.gr και www.lagonissiresort.gr ενώ το κοινό για οποιαδήποτε επιπλέον μορφή πληροφορίας για το διαγωνισμό μπορεί να καλέσει την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στον αριθμό 22910 76000. Οι παρόντες όροι διεξαγωγής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και πάσα διαφορά σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
Category:

Περιγραφή